درباره کارآفرینی دانشگاهی نیز به زبان فارسی مطالب کمی وجود دارد. اینکه برخی از کشورهای جهان چگونه دارند دانشگاه هایشان را تبدیل به موتور توسعه اقتصادی می کنند موضوع جالبی است که به خصوص برای سیاستگذاران اهمیت دارد. بحث هایی مانند تجاری سازی دانش، حرکت به سمت اقتصاد دانش محور، شرکت های انشعابی دانشگاه ها و … موضوعات مربوط به بحث کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین هستند که لازم است تحقیقات بیشتری در این زمینه ها در ایران انجام شود.

مقاله ای در این باره ترجمه کردم که می تواند برای آشنایی با این موضوع مناسب باشد. متن مقاله علمی و فشرده است و من هم دقیق ترجمه کردم بنابراین زیاد ممکن است روان نباشد. عنوان متن را گذاشته ام «اختراع دانشگاه کارآفرین» اما این فقط قسمتی از عنوان اصلی مقاله است. در صفحه اول توضیح داده ام که چرا این کار را کردم.

اختراع دانشگاه کارآفرین (اتزکوویتز ۲۰۰۳)

Advertisements