دموکراسی در يک مملکت 300 ميليون نفری می تواند پر سر و صدا و کر و کثيف و پيچيده باشد. ما نظرهای خودمان را داريم. هر کدام از ما عقايدی داريم که عميقاً به آنها اعتقاد داريم. و هنگامی که دورانی دشوار را سپری می کنيم، هنگامی که به عنوان يک کشور تصميم های بزرگ می گيريم، مسلماً تعصبات برانگيخته می شوند و جنجال به پا می شود. بعد از امشب هم اين موضوع تغيير نمی کند. نبايد هم تغيير کند. اين بحث و جدال هایی که ما داريم، نشان آزادی ما است، و هرگز نبايد فراموش کنيم که در همين حالی که صحبت می کنيم، مردم در کشورهای دوردست در حال به خطر انداختن زندگی شان هستند، فقط برای اينکه بتوانند درباره مسائل مهم بحث کنند، برای اينکه بتوانند رأی هايشان را به صندوق بياندازند همانطور که ما امروز انداختيم.

– بخشی از سخترانی پيروزی باراک حسين اوباما پس از انتخاب مجدد به عنوان رئيس جمهور آمريکا، 7 نوامبر 2012

‎Democracy in a nation of 300 million can be noisy and messy and complicated. We have our own opinions. Each of us has deeply held beliefs. And when we go through tough times, when we make big decisions as a country, it necessarily stirs passions, stirs up controversy. That won’t change after tonight. And it shouldn’t. These arguments we have are a mark of our liberty, and we can never forget that as we speak, people in distant nations are risking their lives right now just for a chance to argue about the issues that matter, the chance to cast their ballots like we did today.

Barack Hussein Obama upon winning re-election as President of the United States, November 7, 2012

Advertisements