با توجه به اینکه امسال سال نوآوری است و دولت ایران به شدت به دنبال تشویق و توسعه نوآوری و کارآفرینی است مناسب دیدم مطلبی را که در این زمینه تهیه کرده بودم برای استفاده عموم در اینجا قرار دهم.

مستند زیر ترجمه، تلخیص و ویرایش دو فصل یک کتاب انگلیسی در زمینه سیاست گذاری کارآفرینی است. نام کتاب عبارت است از «قهرمانان محلی در دهکده جهانی: جهانی شدن و سیاست گذاری های جدید کارآفرینی». عنوان انگلیسی عبارت است از «Local Heroes in the Global Village: Globalization and the New Entrepreneurship Policies» و نام نویسندگان عبارتند است از: David Audretsch, Heike Grimm, Charles W. Wessner که البته قسمتی که من ترجمه کردم فقط نوشته Audretsch و Grimm است.

مطلب در این زمینه به زبان فارسی خیلی کم داریم. از آنجا که در تهیه این مطلب اسراری به ترجمه دقیق و مو به مو نداشتم، توانستم متن روانی را تهیه کنم که خواندن و درک آن بسیار آسان است. علاقه مندان به مطالعه موضوعاتی مانند نقش دولت در توسعه کارآفرینی، روند تاریخی سیاست گذاری کارآفرینی، تفاوت میان سیاست گذاری کسب و کارهای کوچک و متوسط با سیاست گذاری کارآفرینی، و اینگونه مسائل ممکن است این مطلب را مفید ببینند.

قهرمانان محلی در دهکده جهانی: جهانی شدن و سیاست گذاری های جدید کارآفرینی (۲۰۰۵)

Advertisements