کار چیست؟ کار بر دو نوع است. اوّل تغییر مکان جرم نسبت به جرمی دیگر در نزدیکی سطح زمین و دوّم اینکه به دیگران بگوییم این کار را بکنند. نوع اوّل ناخوشايند است و حقوق كمی دارد. نوع دوّم خوشایند است و حقوق بالایی دارد. نوع دوّم تا بی نهایت قابل تعمیم است: نه تنها عده ای هستند که دستور می دهند بلکه عده ای هم هستند که پیشنهاد می دهند که چه دستورهایی باید داده شود. معمولاْ دو نوع پیشنهاد برعکس هم به طور هم زمان توسط دو بدنه سازماندهی شده از افراد داده می شود. به این کار می گویند سیاست. مهارت لازم برای این کار دانش درباره موضوعی که درباره آن پیشنهاد می دهند نیست بلکه هنر نوشتن و سخن گفتن متقاعد کننده است، يا به عبارتی دیگر، تبلیغات.

 – برگرفته از متنی با عنوان «در ستایش بیکاری» نوشته برتراند راسل

Advertisements