به نظرم در کشور ایران برای طراحی سیستم ها به خصوص سیستم های نرم افزاری مرحله مهندسی نیازمندی ها خوب انجام نمی شود. معروف ترین نرم افزار مهندسی نیازمندی ها كه Doors نام دارد زياد در ایران شناخته شده نیست در حالی که بسیاری از سازمان های خارجی از آن استفاده می کنند. مقاله ای که ترجمه آن را در این پست قرار می دهم بخشی از کار مهندسی نیازمندی ها برای طراحی یک سایت دانشگاهی را نشان می دهد. در واقع قبل از طراحی سایت یک گروه آموزشی در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا این محققین به شیوه های مختلف بررسی می کنند که کاربران این سایت به چه اطلاعات و کارکردهایی در آن نیاز دارند و به کدام ها بیشتر نیاز دارند (که آنها را دم دست تر قرار دهند).

مطالعه این مقاله می تواند برای هر کسی که به نوعی درگیر طراحی یک سایت است مفید باشد به خصوص سایت های دانشگاه ها و دانشکده ها. به طور کلی تر هم هر کسی که می خواهد با نوع فعاللیت های مهندسی نیازمندی ها در فرایند مهندسی سیستم آشنا شود این مقاله می تواند مفید باشد.

کشف نیازهای اطلاعاتی کاربران: مسئله وبگاه های گروه های آموزشی دانشگاه ها

Advertisements