یکی دیگر از فعالیت هایی که در زمینه یادگیری و تدریس انجام دادم این بود که یک ابزار سنجش محیط کلاس را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم و با یکی از دوستان (ساناز محمّدجعفری) یک بار هم آن را در یک کلاس امتحان کردیم و نتایج را به شکل گزارش درآوردیم. در این راستا با تهیه کنندگان اصلی این ابزار نیز در ارتباط بودم و آنها برای من مقالاتی درباره نتایج استفاده از این ابزار فرستادند. یکی از خوبی های این ابزار این است که درباره بد یا خوب بودن کلاس فضاوت نمی کند و فقط نمره کلاس را در شش معیار تعیین می کند. این ابزار که همراه با پاسخنامه و روش امتیازدهی در فایل های زیر آمده است می تواند مورد استفاده محققین علوم تربیتی و مسئولین آموزشی قرار بگیرد.

معیارهای ارزیابی محیط کلاس دانشگاهی – برگه سؤال ها

معيارهای ارزیابی محیط کلاس دانشگاهی – پاسخنامه

معیارهای ارزیابی محیط کلاس دانشگاهی – توصیف معیارها (چگونگی امتیازدهی)

در فایل زیر نیز گرازش ما را از ارزیابی یک کلاس درس سیستم های اطلاعات مدیریت در دانشگاه تهران می بینید. یکی از کارهای جالبی که در آن انجام دادیم این بود که نظر استاد را با نظر دانشجویان مقایسه کردیم.

گزارش نتایج ارزیابی محیط کلاس سیستم های اطلاعات مدیریت (کیهانی و محمّدجعفری، ۱۳۸۳)

Advertisements