در سال ۱۳۸۳ از طریق یک درس ۳ واحدی سیستم های اطلاعات مدیریت که داشتم وارد موضوع یادگیری الکترونیکی (e-learning) شدم و تحقیقات خوبی در این زمینه انجام دادم. با یکی از رویکردهای نسبتاْ جامع به یادگیری الکترونیکی تحت عنوان محیط یادگیری مدیریت شده آشنا شدم و درباره اش مقاله ای نوشتم. این مقاله در شمار ۱۵۷ مجله «گزارش کامپیوتر» انجمن انفورماتیک ایران چاپ شد. می توانید آن را در لینک زیر ببینید.

معرفی محیط های یادگیری مجازی و مدیریت شده (کیهانی، ۱۳۸۳)

Advertisements