دانشگاه های ايران در جهان چه جايگاهی دارند؟ اين رتبه بندی در سال 2007 صورت گرفته است. عدد كنار هر دانشگاه نشان دهنده رتبه در كل دانشگاههای جهان است. دانشگاه تهران بالاتر از چيزی است كه فكر می كردم. شريف و اميركبير پايين تر، و پيام نور خيلی بالاتر!! اينها برترين دانشگاه های كشورمان هستند:

– دانشگاه تهران 1295
– دانشگاه علوم پزشكي تهران 2301
– دانشگاه تربيت مدرس 2633
– دانشگاه علم و صنعت ايران 2699
– دانشگاه فردوسي 2790
– دانشگاه شريف 2844
– دانشگاه شيراز 2953
– دانشگاه شهيد بهشتي 3536
– دانشگاه اميركبير 3004
– دانشگاه اصفهان 3208
– دانشگاه صنعتي اصفهان 3266
– دانشگاه خواجه نصير 3308
– دانشگاه امام صادق 3325
– دانشگاه شيراز 2262
– دانشگاه پزشكي اصفهان 3956
– دانشگاه تبريز 4139
– دانشگاه علوم پزشكي تبريز 4277
– دانشگاه علوم پزشكي ايران 4387
– دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 4666
– دانشگاه كاشان 4709
– دانشگاه صنعتي اميركبير 4710
– دانشگاه اروميه 4754
– دانشگاه پيام نور 4915
– دانشگاه چمران اهواز 4965
– دانشگاه الزهرا 4995
– دانشگاه آزاد تهران جنوب 5119
– دانشگاه بوعلي سينا 5290
– دانشگاه علوم پزشكي مشهد 5371
– دانشگاه علوم پزشكي گيلان 5421

منابع:

http://www.landscape.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=76

http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=meast

Advertisements