دوستان در مورد منابع کنکور مدیریت فناوری اطلاعات سوال کرده بودند. خودم نمی دانستم اما دوست خوبم آقای سلمان انصاری فهرست منابع را برایم ارسال کرده است. با تشکر از آقای انصاری فهرست درس های امتحانی – ضرایب – و منابع درس ها به شرح زیر است:

— زبان عمومي و تخصصي ( ضريب 3 )

          – زبان مقدماتي تخصصي ونوس ( دكتر ونوس )

          – 504

          free man       ( گردآودنده : اسماعيل پور – اشراقي

                                    نشر : نگاه دانش )

— رياضي و آمار ( ضريب 2 )

          رياضي  1 و2  مسعود نيكوكار

          آمار 1 و 2 عادل آذر

          آمار و كاربرد آن در مديريت ( انتشارات سمت )

— تئوري هاي مديريت ( ضريب 3 )        

          مديريت عمومي ( الواني )

          مباني سازمان و مديريت ( دكتر رضاييان )

          مديريت و رفتار سازماني ( رضاييان )

          مديريت و رفتار سازماني ( رابينز ) ترجمه پارسانيان و اهرابي

          مديريت منابع انساني ( اسفنديار سعادت )

— اقتصاد خرد و كلان ( ضريب 2 )

          اقتصاد خرد ( سالواتوره ترجمه سبحاني )

          خلاصه درس و تست كارشناسي ارشد ( نظري )

          اقتصاد كلان ( تفضلي )

          خلاصه درس و تست ( نظري )

— تحقيق در عمليات ( ضريب 2 )

          پژوهش عملياتي ( مهرگان )

          پژوهش عملياتي ( فدوي )

          خلاصه و تست ( عادل آذر )

— مديريت توليد ( ضريب 1 )

          مديريت توليد و عمليات ( دكتر جعفر نژاد )

— بازاريابي ( ضريب 1 )

– مديريت بازاريابي ( ونوس – روستا – ابراهيمي )

 

Advertisements