همانطور كه مي‌دانيد يكي از مشكلاتي كه پژوهشگران و مترجمين ايرراني با آن مواجه هستند اين است كه زبان انگليسي پر از كلماتي است كه معناي شبيه به هم ولي كمي متفاوت دارند (به قول خودشان Synonym) و در موارد بسياري براي ترجمه آنها به زبان فارسي واژه به اندازه كافي نداريم. يعني يك واژه فارسي را مجبوريم براي همه آنها استفاده كنيم. از جمله اين واژه هاي فارسي پر استفاده مي توان به واژه طرح اشاره كرد.

گفته اند كه به جاي واژه نا مأنوس پروژه از واژه طرح استفاده كنيد. پس Project مي شود طرح.

همچنين گفته اند به جاي واژه نا مأنوس Plan از طرح استفاده كنيد. پس Project Plan مي شود طرح طرح.

و نيز گفته اند به جاي واژه نا مأنوس Design از طرح استفاده كنيد. در مواقعي كه Design معناي فعل مي دهد Project Plan Design مي شود طرّاحي طرح طرح و در مواقعي كه معني اسم مي دهد مي شود طرح طرح طرح.

و البته پيشنهاد شده كه به جاي واژه نا مأنوس پروپوزال هم از طرح استفاده شود! پس اگر كسي براي طرّاحي يك Project Plan پروپروزال بدهد به آن Project Plan Design Proposal مي گويند طرح طرح طرح طرح!!

خسته نباشيد!

Advertisements