اين عبارت قديمي كه يوناني هاي قديم مي‌گفتند را حتماً شنيده ايد:
Form Follows Function شكل از عملكرد نتيجه مي‌شود.

به زبان كسب و كار اين موضوع در مبحث استراتژي به اين شكل مطرح مي شود:
Structure Follows Strategy ساختار سازماني بر اساس استراتژي شكل مي گيرد

آيا اين موضوع را قبول داريد؟

ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه مي گويد اتفاقاً قضيه برعكس است:
Strategy Follows Structure به اين معني كه شما بر اساس توانايي‌هاي ساختارتان مي توانيد استراتژي انتخاب كنيد.

هر دو ديدگاه در ميان صاحبنظران مبحث استراتژي وجود دارد.

برتون و ابل در كتاب جالب خود:
Strategic Organizational Diagnosis and Design : The Dynamics of Fit
مي‌گويند كه هر سازمان بايد يك بالانس مناسب از اين دو ديدگاه را در نظر بگيرد و عملاً تحت تأثير هر دوي آنها مي باشد. نويسندگان كتاب اصطلاح جالبي را براي اين گونه توازن ها استفاده مي كنند به نام فيت Fit. حتماً شنيده ايد كه وقتي يك لباس مي‌پوشيد و كاملاً از نظر ظاهر و شمايل به شما مي آيد و برازندة شما است مي گويند فيت شما است. نه بزرگتر است و نه كوچكتر. اندازه اي است كه بايد باشد.

البته احتمالاً پيدا كردن استراتژي فيت سازمان كمي از پيدا كردن لباس فيت دشوارتر است!

Advertisements